شیر

شیر

2016-08-05

په هرات کې ۱۶ تنه د دولت وسله وال مخالفین د سولې له بهیر سره یوځای شوي په هرات کې ۱۶ تنه د دولت وسله وال مخالفین د سولې له بهیر سره یوځای شوي په هرات کې ۱۶ تنه د دولت وسله وال مخالفین د سولې له بهیر سره یوځای شوي په هرات کې ۱۶ تنه د دولت وسله وال مخالفین د سولې له بهیر سره یوځای شوي په هرات کې ۱۶ تنه د دولت وسله وال مخالفین د سولې له بهیر سره یوځای شوي په هرات کې ۱۶ تنه د دولت وسله وال مخالفین د سولې له بهیر سره یوځای شوي په هرات کې ۱۶ تنه د دولت وسله وال مخالفین د سولې له بهیر سره یوځای شوي په هرات کې ۱۶ تنه د دولت وسله وال مخالفین د سولې له بهیر سره یوځای شوي


Create AccountLog In Your Account