غزل

غزل

May 10, 2017

د خپلو اوښكو نه رڼا جوړوم د سترګو ورانه دنيا بيا جوړوم

ستا د ياد اوړه د زړه په تال کې اغږم د درد ډوډۍ ترېنه اشنا جوړوم

پرېږده چې ويرېږم وزورېږم ځان ته د خپل ځان نه بلا جوړوم

ما چې پرې تل ګلى ډنډا کوله اوس له هغه لرګي امسا جوړوم

په کوم چنار چې مې ستا نوم ليکلو د هغې پاڼو نه دوا جوړوم

چې تنهائي په کې باقره! نه وي د داسې خښتو نه کلا جوړوم

#باقر


Create AccountLog In Your Account