آئ ښکاري آشنا درته سلام کوم

آئ ښکاري آشنا درته سلام کوم

July 1, 2017

پريږده چې دا ښکلې مرغې والوزي لاړې شي جوړې ،جوړې ګلونه شي

ښکلي شي، ښايسته شي اميلونه شي واخلي په وزرونو کې تنکي بچي

وموښي سينو کې ګلابي بچي سپينې، سرې مښوکې زرکني بچي

پام کوه ماشې له ګوتې مه وروړه ! ائ ښکاري آشنا درته سلام کوم

!

پريږده چې دا شنو جلګو کې وځغلي پيغلې د هوسيو د دامان په لور

واړوي پيکي د شنه آسمان په لور وخاندي راتاوې شي مستي وکړي

ورغړي ،نخرې وکړي،خوښي وکړي شپو د پيغلتوب ته خوشالي وکړي

پام کوه ماشې له ګوتې مه وروړه! ائ ښکاري آشنا درته سلام کوم!

ګوره دا بې ژبې مرغان مه وله نه يې چې کوم ووړ بچی بې موره شي

ته هم ګوره پلار يئ او بچی لرئ پيغله لور ښايسته ځوې ګلالی لرئ

درد لرئ، آرزو لرئ، زړګی لرئ

پام کوه ماشې له ګوتې مه وروړه! ائ ښکاري آشنا درته سلام کوم!


Create AccountLog In Your Account