انقلاب

انقلاب

February 8, 2018

د مارګلې لمن کې ټول په غورځنګو پرګنو

د اباسین د شور په شانې په څپو پښتنو

اې د سرتور باچا لښکر، په ولولو لیونو

اې د خوشال له رزمه ډکو پورتنو ښکتنو * وخت، د دې وخت له مغول خېلو د حساب نږدې دی

افق ته ګورئ سباوون د انقلاب نږدې دی * اې د صمد شهید په وینو رنګېدلیو خلکو

د ځوان " نقیب" پر شهادت راقهرېدلیو خلکو

اې د ملالې په ټپو کې زنګېدلیو خلکو

له خپل قسمته ناخبره کړېدلیو خلکو * له وینو ستړیو! ملګرتوب مو د کتاب نږدې دی

افق ته ګورئ، سباوون د انقلاب نږدې دی * اې د پردیو په جګړو کې جنګېدلیه ولسه

د بل په عیش کې څرخېدلیه غورځېدلیه ولسه

اې دهېلمند او اباسین پر غاړو تږیه ولسه

د ړوند راهب په منترونو غولېدلیه ولسه * پر اغزو ژوبله ! بس یو دوه ګامه ګلاب نږدې دی

افق ته ګورئ سباوون د انقلاب نږدې دی * که دا ځل ولوېدې، نو بیا دې هسکېدل نه شته دي

که د کاروان تر پښو لاندې شوې، بیا تلل نه شته دي

ستا په تاریخ کې بیا په یو غږ خوځېدل نه شته دي

ستا د شعور او فکر داسې ځلېدل نه شته دي * ګوره! غوسه کې دې ډوبیږي تور پنجاب نږدې دی

افق ته ګورئ، سباوون د انقلاب نږدې دی


Create AccountLog In Your Account