شيطان او فرعون

شيطان او فرعون

April 16, 2018

فرعون چې د خدايې دعوه يې کوله؛ يوه ورځ ورته يو شخص د انګورو غوشه ورکړه او ورته يې وویل: ته چې ځان د خلکو خداي بولې نو دا زما د انګورو غوشه د سرو زرو په غوشې بدله کړه. فرعون چې له دغې کاره ناتوانه و چې له سړي يې يوه ورځ مهلت واخيست، د شپې مهال کوټه کې په دې فکر کې ډوب و چې څنګه له انګورو څخه د سرو زرو غوشه جوړه کړي، ناګهانه يې دروازه ټک ټک شوه فرعون ويل څوک يې؟ شيطان له دروازې هاغاړې غږ کړ، خاورې دې ستا په خدايې شي چې د دروازې شا ته کس نشې پېژندلې او د خدايې دعوه کوي. بيا يې په انګورو غوشې منتر وويلو او انګور د سرو زرو په غوشې بدل شول. بيا يې فرعون ته مخ کړ او ويې ويل: ما په دومره وړتيا سره د خدای د بندګۍ وړتيا نه درلوده او ته په دومره ناتوانۍ سره بيا هم د خدايې دعوه کوې؟ له پوښتنې وروسته له کوټې د باندې روان شو، فرعون ترې وپوښتل: نو بيا ولې دې انسان ته سجده ونه کړه چې د خدای له درګاه وشړل شولې؟ شيطان ځواب ورکړ: ځکه زه پوهېدم چې له انسان څخه به ستا په شان احمق او پس خلک هم پيدا کيږي.


Create AccountLog In Your Account