د پښتنې ملالۍ میوندۍ د تاریخي حماسې د ۱۳۸ ام تلین پۀ یاد کې

د پښتنې ملالۍ میوندۍ د تاریخي حماسې د ۱۳۸ ام تلین پۀ یاد کې

July 28, 2018

لیکوال: رحمت شاه سایل

 په خپل وطن کې جنګ راپه سر دى

هلته هم زۀ مرم  دلته هم زۀ مرم

پردى غوبل دى پردى اشر دى

هلته هم زۀ مرم، دلته هم زۀ مرم

 زما ګرېوان يې رېښې ،رېښې کړو

زما وجود يې اندام اندام کړو

 پردى ټوپک دى پردى سنګر دى

هلته هم زۀ مرم، دلته هم زۀ مرم

 کوڅه ،کوڅه مې د زړۀ پۀ وينو

روزانه لامبي زه ورته ګورم

ما پر ما وژني کافر هنر دى

 هلته هم زۀ مرم ،دلته هم زۀ مرم

يوشان پښتون دى يوشان وجود دى

که کابلى دى که پېښورى دى

 يومې زړگى دى بل مې ځيګر دى

 هلته هم زۀ مرم ،دلته هم زۀ مرم

هلته که مړ شم  ، دلته به پړشم

دلته که مړشم هلته به پړ شم

هغه مې روح دى دامې نظر دى

 هلته هم زۀ مرم، دلته هم زۀ مرم

ملالې څۀ شوې؟ ټپه کړه

پورته پښتون دنن پۀ سندره پوه کړه

 چې ستا په شور کې هم يؤ اثر دى

 هلته هم زۀ مرم، دلته هم زۀ مرم

 اې نړيوالو ،اې امن دوستو

 د جنګ پرستو مټ د نيوو دى

پر ما قيامت دى پر ما محشر دى

هلته هم زۀ مرم، دلته هم زۀ مرم

View 309

Create Account



Log In Your Account