د” ژوند چاپیریال ککړوونکی “ له کتاب څخه چی تازه چاپ شوی

د” ژوند چاپیریال ککړوونکی “ له کتاب څخه چی تازه چاپ شوی

July 9, 2019

لیکوال: الحاج دیپلوم انجنیرسیدرقیب شاه ( هاشمی )

د زړه ناروغۍ ،دشراینو ناروغۍ ،سرطانونه ،دسینی سرطان خوصوصاً په ځوانانو او پیغلو انجونو کې دسینی سرطانونو امکان، د پروستات ستونزه

پولی سیکلیک اروماتیک:

Polycyclic aromatic hydrocarbon PAH) ) په کم مقدارونو سره په ځینو غذا ګانو کی لکه : غوښه ، میوی ، سبزیجات ، غله جاتو او حبوباتو کی پیدا کیږی خوپه غوړیوکی وریت کړو) harbroiling (، کباب کولو او سګرټو سره زیاتیږی دا مواد په یواځی سرطانونه نه پیداکوی په بدن کی د استقلابی غبرګون سره تغیر مومی چی سرطانی خواص پیدا کوی اولین تغیر په بدن کی د اپوکسید حلقه ده چی یوه دو ګانه رابطه ده د کاربن = کاربن په منځ کی چی په غوړو کی OH – ګروپ زیادښت ومومی په PAH کی . بنزو اپرین چی یو اروماتیک هایدروکاربن دی د استقلاب په نتیجه کی د اپوکسید زیادښت صورت مومی د اوبو په زیاتوالی سره او د بدن د شحم خوښونکی مالیکولونو سره لکه بنزو آپرین چی اروماتیک هایدروکاربن دی د استقلاب په نتیجه کی یو کتیون جوړوی چی دا کتیون د DNA سره اتصال مومی او د سرطان سبب کیږی د ورځی 70 ګرامه د غوښی خوړل مجاز اوګټوردی خوکه له دی مقداره د غوښی په خوړلوکې زیاتی راشې کېدای شې د زړه ناروغۍ ،دشراینو ناروغۍ ،سرطانونه ،دسینی سرطان خوصوصاً په ځوانانو او پیغلو انجونو کې دسینی سرطانونو امکان ډیردی . دغوښی مصرف په هفته کې باید دو ځلی وی که مقدار ئی ډیرېږی دکلمو په فلور Gut flora (دکلمو فلورکوچنی موجودات دی چې دانسان او حیوانا تو په مجراګانو کې پیداکیږي ) اخته کیږي په دی ترتیب تعادل د بکتریاګانو چې په کلموکې ژوند کوی له منځه ځی چې په پایله کې ډیرې ستونزې منځ ته راوړی که خاصه سره غوښه مصرف زیات شې منفی اغیزی د غوښی د پخلی له درکه وی یو له دی ترکېباتو څخه په نامه د (کراتین ) تجزیه اوپه ( آمین هتروسیکلیک) تبد یلیږی چې د سرطانونو منځ ته راوړو نکې دی د غوښی کباب کول دی چې په دی وختو کې په ځوانانو کې یو رواج ګرځیدلی . د کباب په وخت کې هغه غوړ چې په سکرو تویږی یو زهری ګاز منځ ته راوړی چې پریمانه (هایدروکربنونه پولی سیکلیک آروماتیک) دی بهتره ده چې د کباب خوړلو څخه پرهیز وکړو نو لازمه ده چی د مخنیوی لپاره د وریت کړو harbroiling ، شیانواو کبابی شیانو پرهیز وکړو .زمونږ په خلکو کی یو متل دی چی وایی ( پیسه دارو ته کباب او بی پیسو ته دود د کباب ) باید ووایم د کباب او د کباب له دود ه چی ډیر خطر ناک دی ځان وژغوری او تنفس یی نکړی کوښښ وکړی پرهیز وکړی .

زیاتو معلوماتو لپاره زما نوی کتاب چی تازه چاب شوی - د ژوند چاپیریال ککړوونکی  په نامه کتاب ولولی

View 186

Create AccountLog In Your Account